Siostra Czesława Próchnicka OP urodziła się i do momentu wstąpienia do klasztoru klauzurowego mniszek dominikańskich w Świętej Annie k/Przyrowa w 1926 r. mieszkała w Pełkiniach, w majątku należącym do Witolda i Jadwigi Czartoryskich.
Stefan Swieżawski (1907-2004) - historyk filozofii, autor ponad 250 prac naukowych. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej. Studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a potem w Paryżu. Przez ponad 30 lat był kierownikiem Katedry Historii Filozofii KUL. Na jego duchowy rozwój znaczny wpływ wywarło Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie", założone w 1919, którego prezesem był w roku akademickim 1927/1928. Tam zetknął się z Janem Czartoryskim. Jako jedyny świecki obserwator z krajów Europy Wschodniej brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II. Był tercjarzem dominikańskim, został pochowany w habicie. Czytaj więcej...
Janusz Pezda (ur. 1960) - doktor habilitowany, pracownik naukowy Zakładu Historii Powszechnej Nowoczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz dzieju rodu Czartoryskich.
Marceli Handelsman (1882-1945) - mediewista, historyk dziejów nowożytnych i najnowszych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 1919 r.), twórca Instytutu Historii UW. Jako historyk interesował się szczególnie działalnością księcia Adama Czartoryskiego, jest autorem jego niedokończonej biografii (wydanej pośmiertnie w trzech tomach). Czytaj więcej...
Matylda Sapieżyna (1873-1968) - żona Pawła Sapiehy (1860-1934), magnata, pierwszego prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża. Wyszła za niego za mąż w 1893 r. Byli właścicielami majątku w Siedliskach. We wspomnieniach zatytułowanych My i nasze Siedliska przedstawia bardzo barwny i ciekawy obraz dziejów polskiej arystokracji pierwszej połowy XX w.
Ojciec Ireneusz Łuczyński OP (1916-2009) - dominikanin, pochodził z Jarosławia. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1935 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1940 r. W Zakonie Dominikańskim przeżył 75 lat. Otrzymał tytuł Magistra Świętej Teologii. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Gidlach.
Włodzimierz Alfons Czartoryski (1895-1975) - o dwa lata starszy brat Jana Franciszka (późniejszego o. Michała), ostatni właściciel majątku w Pełkiniach, kurator Muzeum Czartoryskich w Krakowie w pierwszych latach II wojny światowej.
Jadwiga z Dzieduszyckich Czartoryska (1867-1941) - matka Jana Franciszka (późniejszego o. Michała) Czartoryskiego, żona księcia Witolda Czartoryskiego (od 1889 r.), matka dwunaściorga dzieci. Zmarła w Pełkiniach, pochowana została w Zarzeczu w rodowym mauzoleum Dzieduszyckich.
ks. Jan Gralewski (1868-1924) - działacz oświatowy, społeczny i polityczny. W 1891 r. przyjął święcenia kapłańskie. Zmuszony w 1900 r. przez władze zaborcze do zaniechania pracy pedagogicznej, zaangażował się w pracę społeczną. W 1907 r. założył elitarną szkołę z internatem, zwaną Ogniskiem, stosującą nowe metody nauczania. Za sprzeciwianie się wprowadzeniu języka rosyjskiego do szkół Macierzy odebrano mu w 1907 rektorstwo kościoła popijarskiego w Warszawie i wydalono z Królestwa, a po powrocie w 1908 r. zakazano głoszenia kazań. Autor podręczników do nauki religii dla klas niższych.
ks. Władysław Korniłowicz (1884-1946) - studiował nauki przyrodnicze, w 1905 r. wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie i w 1912 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jako kapelan towarzyszył walczącym na frontach wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920, m.in. pod Lwowem, Sokolnikami i Skniłowem. W okresie międzywojennym wspierał lwowskie środowisko "Odrodzenia". W 1930 r. zamieszkał w Laskach pod Warszawą w Zakładzie dla Niewidomych, który stał się odtąd centrum jego życia i apostolstwa. Wkrótce stał się ojcem całego dzieła Lasek, skupiającego różne placówki opieki i szkolenia niewidomych oraz związane z nimi apostolstwo wobec ludzi poszukujących wiary. Zmarł z powodu choroby nowotworowej 26 września 1946 r. We wrześniu 1978 r. rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny.
Ojciec Pius Bełch OP (1916-2008) - po maturze wstąpił do dominikanów, w 1936 r. złożył pierwsze śluby zakonne, pięć lat później przyjął święcenia kapłańskie. Pracował m.in. w Prudniku (1946-1953) i w Tarnobrzegu. Ostatnie lata życia spędził w Borku Starym k/Rzeszowa, tam też został pochowany.
Czesław Mączyński (1881-1935) - w 1902 r. zgłosił się jako ochotnik do artylerii w garnizonie Jarosław; po wybuchu I wojny światowej został zmobilizowany do 29 Pułku Artylerii Polowej, w 1917 r. otrzymał stopień kapitana; dowódca obrony Lwowa w listopadzie 1918 r., następnie uczestnik ofensywy na wschód; w 1922 r. wybrany do sejmu z ramienia Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej; odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami i czterokrotnie Krzyżem Walecznych.
ks. Kazimierz Lutosławski (1880-1924) - dziennikarz, pedagog, ideowy mentor twórców skautingu i harcerstwa polskiego, projektant polskiej odznaki skautowej, która stała się pierwowzorem krzyża harcerskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1912 r. po uprzednim ukończeniu studiów medycznych. Wybrany do Sejmu Ustawodawczego (1919 r.) i Sejmu I kadencji (1922 r.), był głównym autorem wstępu do konsytucji marcowej w 1921 r., roty przysięgi prezydenta i ślubowania poselskiego.
kard. Stefan Wyszyński (1901-1981) - kapłan diecezji włocławskiej, absolwent KUL, doktor nauk społeczno-ekonomicznych, w okresie II wojny światowej kapelan partyzantów i powstańczego szpitala polowego; pierwszy powojenny rektor seminarium duchownego we Włocławku; biskup lubelski (1946-1948), arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz Prymas Polski (1948-1981), od 1953 r. kardynał. W okresie komunizmu niezłomny obrońca Kościoła i praw ludzi wierzących. Represjonowany za to przez władze państwowe; aresztowany i uwięziony; przez 3 lata (1953-1956) przetrzymywany w odosobnieniu. W tym czasie przygotował Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego i program przygotowań do Tysiąclecia Chrztu Polski. Wielki czciciel Matki Bożej.
Jerzy Turowicz (1912-1999) - dziennikarz i publicysta; współzałożyciel „Tygodnika Powszechnego”, katolickiego pisma o tematyce społeczno-kulturalnej; jego redaktor naczelny w latach 1945-1953 oraz 1956-1999. Skupił wokół pisma niemal wszystkich znaczących publicystów katolickich oraz niezależnych poetów. Korespondent na Soborze Watykańskim II, wiele lat poświęcił na przybliżanie Polakom dokonań Soboru. Działacz opozycyjny i społeczny, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, po 1989 r. członek władz partii centrowych.
ks. Tadeusz Fedorowicz (1907-2002) - starszy brat ks. Aleksandra; w młodości związany z lwowskim „Odrodzeniem”; wyświęcony w roku 1936. Po wojnie, na zaproszenie ks. Władysława Korniłowicza, przybył do Lasek i został kierownikiem duchowym Zakładu dla Ociemniałych, organizatorem Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych. Skupił wokół Lasek licznych przedstawicieli inteligencji, przyjeżdżających na przygotowywane przez niego rekolekcje i dni skupienia. Otoczył opieką wielu młodych ludzi, stał się wielkim autorytetem dla warszawskiego KIK-u. W czasach PRL-u wspierał środowiska opozycyjne. Był spowiednikiem Jana Pawła II w okresie jego pontyfikatu.
ks. Aleksander Fedorowicz (1914-1965) - młodszy brat ks. Tadeusza; wyświęcony w 1942 r. Przez cale życie zmagał się z ciężkimi chorobami (gruźlica i nowotwór). W latach 1945-1952 był kapelanem i wychowawcą niewidomej młodzieży w Laskach. W 1951 r. został organizatorem i pierwszym proboszczem parafii w Izabelinie. Wybudował kościół i stał się prawdziwym ojcem wiernych. Przed Soborem Watykańskim II, już w roku 1956, uzyskał zgodę Prymasa Wyszyńskiego (przysłaną z Komańczy) na odprawianie Mszy św. przodem do ludu i częściowe używanie języka polskiego w liturgii (czytanie lekcji przez świeckich). Zmarł w opinii świętości w 14. rocznicę erygowania parafii.
Antoni Gołubiew (1907-1979) - pisarz i publicysta katolicki, członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”; sygnatariusz deklaracji założycielskiej Towarzystwa Kursów Naukowych (1978-1981) - niezależnego stowarzyszenia edukacyjnego zorganizowanego w celu przełamania monopolu państwa na nauczanie na poziomie uniwersyteckim. Dziełem jego życia jest epopeja historyczna Bolesław Chrobry o powstaniu i początkach państwa polskiego.
Karol Górski (1903-1988) - historyk światowej sławy, związany przed wojną z Uniwersytetem Jagiellońskim (doktorat w 1927 r.), a następnie z Uniwersytetem Poznańskim (habilitacja 1932 r.); w roku akademickim 1945/1946 przeniósł się do Torunia, gdzie od 1957 r. był kierownikiem Katedry Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Badał dzieje Pomorza Wschodniego po 1466 r., strefy bałtyckiej oraz historię państwa i zakonu krzyżackiego. W archiwach watykańskich prowadził badania kopernikańskie. Jako pierwszy polski naukowiec zajmował się historią życia duchowego („Zarys dziejów katolicyzmu polskiego”). Od młodości był działaczem organizacji katolickich („Odrodzenie”, Akcja Katolicka); w 1956 r. założył w Toruniu Klub Inteligencji Katolickiej.
Kazimierz Dzieduszycki (1891-1924) - cioteczny brat Jana Czartoryskiego (ich matki były rodzonymi siostrami); był jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” we Lwowie (razem z Janem Czartoryskim, dr. Adamem Bilikiem i prof. Pawłem Skwarczyńskim). Poważnie chorował i młodo zmarł.
Adam Bilik (1899-1943) - lekarz, społecznik, działacz Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie" i Akcji Katolickiej. Początkowo studiował teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i przez 3 lata był alumnem krakowskiego seminarium duchownego. Następnie przeniósł się do Lwowa, gdzie w 1927 r. ukończył studia medyczne. W Krakowie działał w Bratniej Pomocy oraz katolickim stowarzyszeniu „Polonia”, które później zostało połączone z „Odrodzeniem”. Był prezesem „Odrodzenia” w Krakowie (1922-1923) i we Lwowie (1924-1925). Pod koniec lat 20. XX w. podjął pracę w Sosnowcu i tam utworzył w 1935 r. oddział Związku Polskiej Inteligencji Katolickiej. Był znaczącą postacią w Zagłębiu, autorytetem dla miejscowej ludności. Bezpłatnie leczył potrzebujących.
Paweł Skwarczyński (1903-1984) – profesor KUL, historyk, działacz katolicki. Jeden z czterech współzałożycieli Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” we Lwowie. W czasie wojny znalazł się na Zachodzie. Od listopada 1939 r. był wykładowcą i sekretarzem naukowym Uniwersytetu Polskiego Zagranicą, który powstał w Bibliotece Polskiej w Paryżu i skupiał kadrę naukową oraz techniczną i udzielał stypendiów studentom. Po wojnie podjął pracę w Londynie; był profesorem Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, prowadził wykłady z historii prawa polskiego. Aktywnie działał na rzecz środowisk polonijnych, był współzałożycielem Fundacji Veritas, która prowadziła działalność wydawniczą oraz wspierała polskich studentów.
Ojciec Włodzimierz Kucharek OP (1913-1990) - urodził się w Rumunii, w wieku 17 lat złożył pierwsze śluby w Zakonie Dominikańskim, święcenia kapłańskie przyjął w 1938 r. Był wieloletnim mistrzem nowicjuszy i braci studentów. Pracował jako proboszcz parafii dominikańskiej we Wrocławiu, potem przez dwie kadencje był przeorem klasztoru św. Jacka w Warszawie przy ul. Freta. Był bardzo kochany i ceniony za kapłańską gorliwość. Zmarł 10 czerwca 1990 r. i został pochowany na Powązkach w grobowcu zakonnym.
Ojciec Romuald Kostecki OP (1902-1991) - urodził się w Sułowie koło Wieliczki. W wieku 16 lat złożył pierwszą profesję zakonną, a siedem lat później (w 1925 r.) przyjął święcenia kapłańskie. Studiował w Saulchoir, w Paryżu i w Rzymie. Na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie uzyskał stopień doktora teologii. Prowadził wykłady z teologii dogmatycznej we Lwowie, w Warszawie na Służewie i w Krakowie. Przez kilka lat był redaktorem „Szkoły Chrystusowej” i „Róży Duchownej”. Autor dzieł i artykułów z zakresu teologii dogmatycznej, mariologii, sakramentologii i duchowości. Zmarł 8 sierpnia 1991 r. w Warszawie.
Ojciec Bruno Mazur OP (1931-2000) - urodził się w Kramarzówce koło Jarosławia. W 1949 r. złożył pierwsze śluby zakonne, a święcenia kapłańskie przyjął w 1957 r. Był wieloletnim regensem studium, rektorem Kolegium dominikanów w Krakowie i wykładowcą historii Kościoła. Pełnił funkcję archiwisty Prowincji oraz prowincjalnego promotora beatyfikacji i kanonizacji. Jako wicepostulator procesu beatyfikacyjnego o. Michała Czartoryskiego przez wiele lat gromadził i opracowywał materiały dotyczące jego życia. 13 czerwca 1999 r. dane mu było koncelebrować Mszę św. w Warszawie, podczas której św. Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi 108 męczenników II wojny światowej, wśród nich o. Michała Czartoryskiego. Zmarł po długiej chorobie, został pochowany w grobowcu zakonnym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Ojciec Jacek Woroniecki OP (1878-1949) - otrzymał staranne wychowanie i wykształcenie; znał 10 języków. Służbę wojskową odbył w pułku huzarów. Studiował we Fryburgu zdobywając dwa dyplomy – z nauk przyrodniczych i z teologii. Wstąpił do seminarium duchownego w Lublinie i został wyświęcony w 1906 r. Jako kapłan diecezjalny zajmował się pracą pedagogiczną. W 1910 r. wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego, gdzie kontynuował pracę naukową i dydaktyczną. W latach 1922-1924 był rektorem KUL. Na warszawskim Służewie wybudował nowy klasztor z przeznaczeniem na studium generale dla braci z Europy Środkowo-Wschodniej. Został jego rektorem. W latach 30. XX w. założył zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi, które miało za zadanie ewangelizowanie ludzi żyjących w reżimie komunistycznym. II wojna światowa zastała go w Krakowie; tam pozostał do śmierci. Ze względu na pogarszające się zdrowie, ostatnich 10 lat życia poświęcił pracy pisarskiej. W 2004 r. rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny.

Aktualności

Błogosławiony Michał Czartoryski na muralu

Błogosławiony Michał Czartoryski na muralu Na jednej z kamienic nieopodal dominikańskiej bazyliki Panny Marii w Jarosławiu 9 czerwca 2018 r. odsłonięto mural, którego centralną część zajmuje postać błogosławionego Michała Czartoryskiego OP. Autorem murala jest miejscowy artysta, Marek Gliwa. Celem powstania projektu jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz upamiętnienie patrona miasta, pochodzącego z ziemi jarosławskiej.

Uroczystość rozpoczęła się prelekcją ojca Marka Miławickiego OP, który zgromadzonym w dominikańskiej bazylice Matki Bożej Bolesnej wygłosił wykład o rodzinnie Czartoryskich. Następnie zaproszeni goście i mieszkańcy Jarosławia wzięli udział w Mszy świętej, którą celebrował przemyski biskup pomocniczy, Stanisław Jamrozek.

Odsłonięcia murala dokonali: biskup Stanisław Jamrozek (który poświęcił mural), ojciec Jacek Skupień – przeor klasztoru oo. Dominikanów, Barbara Czartoryska – bratanica ojca Michała, Krystyna Kłoda – współwłaścicielka kamienicy, artysta Marek Gliwa, burmistrz miasta – Waldemar Paluch, Jarosław Pagacz – wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia oraz Marian Janusz – przewodniczący Rady Miasta Jarosławia IV kadencji w latach 2002-2006.

Po odsłonięciu murala na placu przed bazyliką miało miejsce wręczenie jego autorowi statuetki z wizerunkiem błogosławionego Michała i tytułu honorowego obywatela miasta.

Zwieńczeniem dnia Patrona Miasta Jarosławia był koncert zespołu: „Siewcy Lednicy”. Uroczystość objęta była Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Materiały z uroczystości można znaleźć tutaj.

Promocja książki
„Błogosławiony Michał Czartoryski i jego czasy”

Promocja książki Błogosławiony Michał Czartoryski i jego czasy W klasztorze dominikanów na warszawskim Służewie w niedzielę, 22 kwietnia 2018 r., odbyło się spotkanie promujące książkę „Bł. Michał Czartoryski OP (1897-1944) i jego czasy”. Książka to kolejny tom z serii „Studia i źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie”, tym razem będący owocem konferencji naukowej poświęconej osobie błogosławionego Michała, która odbyła się w 70. rocznicę jego męczeńskiej śmierci w klasztorze dominikańskim na Służewie w Warszawie w dniu 25 października 2014 r.

Rozmowę z redaktorem tomu, o. Markiem Miławickim OP, poprowadził o. dr Paweł Krupa OP.

Poświęcenie ikony bł. Michała Czartoryskiego

Ikona bł. Michała Czartoryskiego W niedzielę, 15 listopada 2015 r., po Mszy św. o godz. 14.00 na rozpoczęcie comiesięcznej modlitwy o uzdrowienie w kościele dominikańskim na Służewie o. Janusz Chwast OP dokonał poświęcenia nowo powstałej ikony przedstawiającej bł. Michała Czartoryskiego.
Autorem ikony jest p. Mateusz Środoń. Jak sam mówi, z postacią bł. Michała zetknął się kilka lat temu podczas prac nad wystrojem kaplicy w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie wśród błogosławionych 108 męczenników II wojny światowej dominikanin znalazł się na pierwszym miejscu w gronie osób konsekrowanych.

Ikona namalowana na czerwonym tle przypomina o męczeńskim wymiarze świętości o. Michała, a przedstawienie o. Michała z wyciągniętymi rękoma wynika z inspiracji zdjęciem, które dokumentuje Mszę świętą sprawowaną przez o. Michała w trakcie Powstania Warszawskiego w dniu 15 sierpnia 1944 r. Wizerunek błogosławionego dominikanina będzie towarzyszyć spotykającym się na Służewie podczas comiesięcznych Mszy z modlitwą o uzdrowienie. Na co dzień ikona znajduje się w wewnętrznej kaplicy klasztoru św. Józefa na Służewie.Poświęcenie ikony bł. Michała Czartoryskiego - fot. M. Trząskowska Poświęcenie ikony bł. Michała Czartoryskiego - fot. M. Trząskowska Poświęcenie ikony bł. Michała Czartoryskiego - fot. M. Trząskowska
Poświęcenie ikony bł. Michała Czartoryskiego - fot. M. Trząskowska Poświęcenie ikony bł. Michała Czartoryskiego - fot. M. Trząskowska Poświęcenie ikony bł. Michała Czartoryskiego - fot. M. Trząskowska
Promocja książki "Pasja Michała"

Promocja książki Pasja Michała W klasztorze dominikanów na warszawskim Służewie w niedzielę, 8 listopada 2015 r., odbyło się spotkanie promujące książkę Marcina Brzezińskiego "Pasja Michała. Życie i męczeńska śmierć bł. Michała Czartoryskiego OP". Ukazała się ona z racji rozpoczętego dzień wcześniej Jubileuszu 800-lecia istnienia Zakonu Dominikańskiego. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa W drodze dzięki dofinansowaniu przez klasztor na Służewie, z którego o. Michał Czartoryski wyruszył na ostatnią posługę.

Spotkanie, współorganizowane przez Wydawnictwo W drodze, odbyło się w auli o. Jacka Woronieckiego, z którym o. Michał miał okazję się znać i spotykać. Rozmowę z Autorem książki poprowadził o. dr Paweł Krupa OP, dyrektor Instytutu Tomistycznego działającego przy klasztorze. W promocji uczestniczył także o. Dariusz Kantypowicz OP, badacz, czciciel i promotor kultu bł. Michała. Na zakończenie spotkania Autor podpisywał książki. Spotkaniu towarzyszyła także ikona bł. Michała Czartoryskiego - więcej informacji na jej temat można znaleźć tutaj.

Poniżej - nagranie rozmowy i kilka zdjęć ze spotkania. Książkę można nabyć (również w formie ebooka) w internetowej księgarni Wydawnictwa "W drodze".Promocja książki Pasja Michała Promocja książki Pasja Michała Promocja książki Pasja Michała
Promocja książki Pasja Michała Promocja książki Pasja Michała Promocja książki Pasja Michała
Promocja książki Pasja Michała Promocja książki Pasja Michała Promocja książki Pasja Michała14 listopada 2015 r. w programie "Poranek Dwójki" w PR2 gośćmi Hanny Marii Gizy byli Autor książki, p. Marcin Brzeziński, oraz o. Dariusz Kantypowicz OP. Nagranie tej rozmowy można znaleźć tutaj.

Związki Czartoryskich i Dzieduszyckich z dominikanami

Konferencja o obecności dominikanów w Jarosławiu

W dniach 23-24 października 2015 r. odbyła się dwudniowa konferencja naukowa zatytułowana "Bazylika MB Bolesnej w Jarosławiu: dzieje, ludzie, sztuka". Jej organizatorami były: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie, Klasztor OO. Dominikanów w Jarosławiu oraz Urząd Miasta Jarosławia.


Wśród przedstawionych referatów znalazł się także wykład mgr Iwony Długoń z Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, opracowany wraz z prof. Kazimierzem Karolczakiem z Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i przez niego przedstawiony, zatytułowany „Związki rodzin Czartoryskich i Dzieduszyckich z Zakonem św. Dominika”.

Poniżej - nagranie konferencji zrealizowane przez TwojaTV; wykład rozpoczyna się od 4:49:12.


Dzień patrona Jarosławia

Od 2005 r. bł. Michał Czartoryski jest patronem miasta Jarosławia. Co roku z tej okazji odbywają się uroczyste obchody i nadanie honorowego obywatelstwa osobom szczególnie zasłużonym.

Relacja z obchodów w dniu 18 czerwca 2015 r.: video dzięki TwojaTV oraz audio z Mszy sprawowanej w dominikańskiej bazylice MB Bolesnej w Jarosławiu - poniżej.
Wystawa o Adamie i Jadwidze Czartoryskich

Wystawa o Adamie i Jadwidze Czartoryskich w Poznaniu W lutym 2014 r. w warszawskim Domu Spotkań z Historią miało miejsce otwarcie wystawy zatytułowanej „Photo Classeur Adama i Jadwigi Czartoryskich”. Jej pomysłodawcami i twórcami są Barbara Caillot-Dubus, wnuczka Adama i Jadwigi, oraz historyk Marcin Brzeziński.

Na ekspozycji znalazło się blisko 50 fotografii - portrety i fotografie rodzinne, ale też pejzaże, fotoreportaże, zdjęcia dokumentujące życie codzienne przedwojennej polskiej arystokracji i ziemiaństwa. Prezentowane zdjęcia w większości zostały wykonane przez Jadwigę Czartoryską. Po jej śmierci w 2009 r., do rąk wnuczki trafiły stare albumy, negatywy, dziennik i wspomnienia, z których w ciągu 3 lat powstała fascynująca opowieść o dziadkach. Ruszyła m.in. strona internetowa www.ajczartoryscy.pl oraz profil na facebooku, a w październiku 2013 r. ukazała się książka „Adam i Jadwiga Czartoryscy. Fotografie i wspomnienia”.

Wystawę można było oglądać w Warszawie (11 lutego - 30 marca 2014 r.), Krakowie (12 kwietnia - 24 maja 2014 r.), Zakopanem (29 maja - 20 sierpnia 2014 r.), Nowym Sączu (26 września - 23 listopada 2014 r.), Jarosławiu (6 lutego - 8 marca 2015 r.) i Poznaniu (8 maja - 7 czerwca 2015 r.). Więcej na temat wystawy - czytaj tutaj.

Przy okazji wystawy odbywają się także spotkania prezentujące postać i pasję bł. Michała Czartoryskiego, z udziałem twórców wystawy i o. Dariusza Kantypowicza OP, promotora kultu bł. Michała (m.in. w Warszawie 18 marca 2014 r., w Zakopanem 20 sierpnia 2014 r. oraz w Jarosławiu w dniu 19 lutego 2015 r.).


Konferencja naukowa poświęcona postaci bł. Michała

Konferencja naukowa poświęcona postaci bł. Michała CzartoryskiegoDominikański klasztor pw. św. Józefa na warszawskim Służewie oraz Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie zapraszają na konferencję naukową, poświęconą postaci bł. Michała Czartoryskiego. Okazją do jej zorganizowania jest niedawna 70. rocznica męczeństwa bł. Michała.
Konferencja odbędzie się w sobotę, 25 października 2014 r., w auli klasztoru na warszawskim Służewie (ul. Dominikańska 2). Początek - o godz. 9.00, o godz. 12.00 Msza święta w kościele, zakończenie konferencji - około godz. 18.00.


Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się m.in. prof. Kazimierz Karolczak, prof. Stanisław Gajewski, o. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap oraz o. Marek Miławicki OP i o. Dariusz Kantypowicz OP. Tematy poszczególnych wystąpień będą prezentować zarówno historyczne tło życia bł. Michała (rodzinę Czartoryskich i sytuację polskich dominikanów w I poł. XX w.), jak również kolejne etapy jego życia (zaangażowanie w "Odrodzenie", jego posługę formacyjną wobec młodszych współbraci w Zakonie, a także udział w Powstaniu Warszawskim i męczeńską śmierć).

Konferencja ma charakter naukowy, jest otwarta na wszystkich zainteresowanych postacią błogosławionego dominikanina. W przerwie popołudniowej uczestnicy konferencji będą mieli możliwość skorzystania z obiadu.

Szczegółowy program konferencji można znaleźć na plakatach informacyjnych.


70. rocznica męczeństwa bł. Michała

Wystawa plenerowa o bł. Michale CzartoryskimW 70. rocznicę męczeńskiej śmierci o. Michała Czartoryskiego - w sobotę, 6 września 2014 r. - odbyły się rocznicowe obchody na warszawskim Powiślu i w Jarosławiu.

W kościele parafialnym przy ul. Tamka, nieopodal miejsca, gdzie zginął o. Michał, o godz. 15.00 została odprawiona Msza św., której przewodniczył o. Dariusz Kantypowicz OP, badacz i czciciel bł. Michała. W modlitwie wzięli udział bracia nowicjusze oraz warszawiacy, którym bliska jest pamięć o Powstaniu Warszawskim, a także członkowie rodziny bł. Michała. W kazaniu o. Witold Słabig OP zachęcał, by od bł. Michała uczyć się m.in. „duchowości chwili” – wsłuchiwania się w Boże natchnienia w konkretnym momencie życia i odpowiedzi na to wezwanie w całej prostocie. „Ojciec Michał służył zupełnie zwyczajnie, tym, co miał – jako kapłan sprawował sakramenty, modlił się z rannymi, niósł pocieszenie” – zauważył o. Witold.
Po mszy zebrani przeszli na nieodległe miejsce męczeństwa bł. Michała, przy skrzyżowaniu ulic Tamka i Smulikowskiego. To w piwnicach tego budynku istniał powstańczy szpital, w którym swą posługę pełnił o. Czartoryski. Pozostał tu z chorymi, rezygnując z możliwości zdjęcia habitu i ucieczki wśród cywilów – płacąc za to najwyższą cenę.

Uroczystości upamiętniające męczeńską śmierć o. Michała Czartoryskiego odbyły się także w jego rodzinnym Jarosławiu, któremu od 2005 roku patronuje. W dominikańskiej bazylice Matki Bożej Bolesnej odprawiono uroczystą mszę świętą, której przewodniczył subprzeor klasztoru o. Jakub Markocki. To właśnie tu, u Panny Marii na „Wzgórzu Pobożności” 20 września 1931 roku diakon Michał Czartoryski przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa przemyskiego Franciszka Bardy.

W kazaniu o. Markocki podkreślił wymiar ofiary złożonej bł. Michała. Przypomniał ewangeliczny obraz o bogatym młodzieńcu. „W przypadku ojca Michała ten bogaty młodzieniec, ze szlacheckiego rodu, dobrze wykształcony, nie odszedł zasmucony” – zauważył o. Jakub. „Chociaż miał wybór – mógł odejść, zdjąć habit i uratować siebie – zostając w dominikańskim szkaplerzu, odmawiając różaniec z rannymi, do końca solidaryzował się z ich powstańczym trudem” – podkreślał subprzeor.

Relację z obydwu wydarzeń można znaleźć na stronach serwisu dominikanie.pl oraz w fotogalerii klasztoru na warszawskim Służewie.


Wystawa plenerowa

Wystawa plenerowa o bł. Michale CzartoryskimW 15. rocznicę beatyfikacji o. Michała Czartoryskiego - w piątek, 13 czerwca 2014 r. - na placu przed kościołem dominikanów na warszawskim Służewie (ul. Dominikańska 2) ks. bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego, otworzył wystawę plenerową zatytułowaną Michał Czartoryski - błogosławiony dominikanin. Następnie przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za dar świętości o. Michała.
W kolejnych tygodniach wystawa odwiedziła także dominikańskie klasztory na warszawskim Starym Mieście (przy ul. Freta) oraz w Jarosławiu.

Relację z otwarcia wystawy można znaleźć na stronach serwisu dominikanie.pl
Zdjęcia z tego wydarzenia zamieszczono w fotogalerii klasztoru na Służewie.

Zapraszamy także do lektury tekstu homilii J.E. ks. bp. Józefa Guzdka, wygłoszonej podczas Mszy św. 13 czerwca 2014 r.