Siostra Czesława Próchnicka OP urodziła się i do momentu wstąpienia do klasztoru klauzurowego mniszek dominikańskich w Świętej Annie k/Przyrowa w 1926 r. mieszkała w Pełkiniach, w majątku należącym do Witolda i Jadwigi Czartoryskich.
Stefan Swieżawski (1907-2004) - historyk filozofii, autor ponad 250 prac naukowych. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej. Studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a potem w Paryżu. Przez ponad 30 lat był kierownikiem Katedry Historii Filozofii KUL. Na jego duchowy rozwój znaczny wpływ wywarło Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie", założone w 1919, którego prezesem był w roku akademickim 1927/1928. Tam zetknął się z Janem Czartoryskim. Jako jedyny świecki obserwator z krajów Europy Wschodniej brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II. Był tercjarzem dominikańskim, został pochowany w habicie. Czytaj więcej...
Janusz Pezda (ur. 1960) - doktor habilitowany, pracownik naukowy Zakładu Historii Powszechnej Nowoczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz dzieju rodu Czartoryskich.
Marceli Handelsman (1882-1945) - mediewista, historyk dziejów nowożytnych i najnowszych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 1919 r.), twórca Instytutu Historii UW. Jako historyk interesował się szczególnie działalnością księcia Adama Czartoryskiego, jest autorem jego niedokończonej biografii (wydanej pośmiertnie w trzech tomach). Czytaj więcej...
Matylda Sapieżyna (1873-1968) - żona Pawła Sapiehy (1860-1934), magnata, pierwszego prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża. Wyszła za niego za mąż w 1893 r. Byli właścicielami majątku w Siedliskach. We wspomnieniach zatytułowanych My i nasze Siedliska przedstawia bardzo barwny i ciekawy obraz dziejów polskiej arystokracji pierwszej połowy XX w.
Ojciec Ireneusz Łuczyński OP (1916-2009) - dominikanin, pochodził z Jarosławia. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1935 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1940 r. W Zakonie Dominikańskim przeżył 75 lat. Otrzymał tytuł Magistra Świętej Teologii. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Gidlach.
Włodzimierz Alfons Czartoryski (1895-1975) - o dwa lata starszy brat Jana Franciszka (późniejszego o. Michała), ostatni właściciel majątku w Pełkiniach, kurator Muzeum Czartoryskich w Krakowie w pierwszych latach II wojny światowej.
Jadwiga z Dzieduszyckich Czartoryska (1867-1941) - matka Jana Franciszka (późniejszego o. Michała) Czartoryskiego, żona księcia Witolda Czartoryskiego (od 1889 r.), matka dwunaściorga dzieci. Zmarła w Pełkiniach, pochowana została w Zarzeczu w rodowym mauzoleum Dzieduszyckich.
ks. Jan Gralewski (1868-1924) - działacz oświatowy, społeczny i polityczny. W 1891 r. przyjął święcenia kapłańskie. Zmuszony w 1900 r. przez władze zaborcze do zaniechania pracy pedagogicznej, zaangażował się w pracę społeczną. W 1907 r. założył elitarną szkołę z internatem, zwaną Ogniskiem, stosującą nowe metody nauczania. Za sprzeciwianie się wprowadzeniu języka rosyjskiego do szkół Macierzy odebrano mu w 1907 rektorstwo kościoła popijarskiego w Warszawie i wydalono z Królestwa, a po powrocie w 1908 r. zakazano głoszenia kazań. Autor podręczników do nauki religii dla klas niższych.
ks. Władysław Korniłowicz (1884-1946) - studiował nauki przyrodnicze, w 1905 r. wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie i w 1912 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jako kapelan towarzyszył walczącym na frontach wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920, m.in. pod Lwowem, Sokolnikami i Skniłowem. W okresie międzywojennym wspierał lwowskie środowisko "Odrodzenia". W 1930 r. zamieszkał w Laskach pod Warszawą w Zakładzie dla Niewidomych, który stał się odtąd centrum jego życia i apostolstwa. Wkrótce stał się ojcem całego dzieła Lasek, skupiającego różne placówki opieki i szkolenia niewidomych oraz związane z nimi apostolstwo wobec ludzi poszukujących wiary. Zmarł z powodu choroby nowotworowej 26 września 1946 r. We wrześniu 1978 r. rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny.
Ojciec Pius Bełch OP (1916-2008) - po maturze wstąpił do dominikanów, w 1936 r. złożył pierwsze śluby zakonne, pięć lat później przyjął święcenia kapłańskie. Pracował m.in. w Prudniku (1946-1953) i w Tarnobrzegu. Ostatnie lata życia spędził w Borku Starym k/Rzeszowa, tam też został pochowany.
Czesław Mączyński (1881-1935) - w 1902 r. zgłosił się jako ochotnik do artylerii w garnizonie Jarosław; po wybuchu I wojny światowej został zmobilizowany do 29 Pułku Artylerii Polowej, w 1917 r. otrzymał stopień kapitana; dowódca obrony Lwowa w listopadzie 1918 r., następnie uczestnik ofensywy na wschód; w 1922 r. wybrany do sejmu z ramienia Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej; odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami i czterokrotnie Krzyżem Walecznych.
ks. Kazimierz Lutosławski (1880-1924) - dziennikarz, pedagog, ideowy mentor twórców skautingu i harcerstwa polskiego, projektant polskiej odznaki skautowej, która stała się pierwowzorem krzyża harcerskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1912 r. po uprzednim ukończeniu studiów medycznych. Wybrany do Sejmu Ustawodawczego (1919 r.) i Sejmu I kadencji (1922 r.), był głównym autorem wstępu do konsytucji marcowej w 1921 r., roty przysięgi prezydenta i ślubowania poselskiego.
kard. Stefan Wyszyński (1901-1981) - kapłan diecezji włocławskiej, absolwent KUL, doktor nauk społeczno-ekonomicznych, w okresie II wojny światowej kapelan partyzantów i powstańczego szpitala polowego; pierwszy powojenny rektor seminarium duchownego we Włocławku; biskup lubelski (1946-1948), arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz Prymas Polski (1948-1981), od 1953 r. kardynał. W okresie komunizmu niezłomny obrońca Kościoła i praw ludzi wierzących. Represjonowany za to przez władze państwowe; aresztowany i uwięziony; przez 3 lata (1953-1956) przetrzymywany w odosobnieniu. W tym czasie przygotował Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego i program przygotowań do Tysiąclecia Chrztu Polski. Wielki czciciel Matki Bożej.
Jerzy Turowicz (1912-1999) - dziennikarz i publicysta; współzałożyciel „Tygodnika Powszechnego”, katolickiego pisma o tematyce społeczno-kulturalnej; jego redaktor naczelny w latach 1945-1953 oraz 1956-1999. Skupił wokół pisma niemal wszystkich znaczących publicystów katolickich oraz niezależnych poetów. Korespondent na Soborze Watykańskim II, wiele lat poświęcił na przybliżanie Polakom dokonań Soboru. Działacz opozycyjny i społeczny, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, po 1989 r. członek władz partii centrowych.
ks. Tadeusz Fedorowicz (1907-2002) - starszy brat ks. Aleksandra; w młodości związany z lwowskim „Odrodzeniem”; wyświęcony w roku 1936. Po wojnie, na zaproszenie ks. Władysława Korniłowicza, przybył do Lasek i został kierownikiem duchowym Zakładu dla Ociemniałych, organizatorem Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych. Skupił wokół Lasek licznych przedstawicieli inteligencji, przyjeżdżających na przygotowywane przez niego rekolekcje i dni skupienia. Otoczył opieką wielu młodych ludzi, stał się wielkim autorytetem dla warszawskiego KIK-u. W czasach PRL-u wspierał środowiska opozycyjne. Był spowiednikiem Jana Pawła II w okresie jego pontyfikatu.
ks. Aleksander Fedorowicz (1914-1965) - młodszy brat ks. Tadeusza; wyświęcony w 1942 r. Przez cale życie zmagał się z ciężkimi chorobami (gruźlica i nowotwór). W latach 1945-1952 był kapelanem i wychowawcą niewidomej młodzieży w Laskach. W 1951 r. został organizatorem i pierwszym proboszczem parafii w Izabelinie. Wybudował kościół i stał się prawdziwym ojcem wiernych. Przed Soborem Watykańskim II, już w roku 1956, uzyskał zgodę Prymasa Wyszyńskiego (przysłaną z Komańczy) na odprawianie Mszy św. przodem do ludu i częściowe używanie języka polskiego w liturgii (czytanie lekcji przez świeckich). Zmarł w opinii świętości w 14. rocznicę erygowania parafii.
Antoni Gołubiew (1907-1979) - pisarz i publicysta katolicki, członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”; sygnatariusz deklaracji założycielskiej Towarzystwa Kursów Naukowych (1978-1981) - niezależnego stowarzyszenia edukacyjnego zorganizowanego w celu przełamania monopolu państwa na nauczanie na poziomie uniwersyteckim. Dziełem jego życia jest epopeja historyczna Bolesław Chrobry o powstaniu i początkach państwa polskiego.
Karol Górski (1903-1988) - historyk światowej sławy, związany przed wojną z Uniwersytetem Jagiellońskim (doktorat w 1927 r.), a następnie z Uniwersytetem Poznańskim (habilitacja 1932 r.); w roku akademickim 1945/1946 przeniósł się do Torunia, gdzie od 1957 r. był kierownikiem Katedry Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Badał dzieje Pomorza Wschodniego po 1466 r., strefy bałtyckiej oraz historię państwa i zakonu krzyżackiego. W archiwach watykańskich prowadził badania kopernikańskie. Jako pierwszy polski naukowiec zajmował się historią życia duchowego („Zarys dziejów katolicyzmu polskiego”). Od młodości był działaczem organizacji katolickich („Odrodzenie”, Akcja Katolicka); w 1956 r. założył w Toruniu Klub Inteligencji Katolickiej.
Kazimierz Dzieduszycki (1891-1924) - cioteczny brat Jana Czartoryskiego (ich matki były rodzonymi siostrami); był jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” we Lwowie (razem z Janem Czartoryskim, dr. Adamem Bilikiem i prof. Pawłem Skwarczyńskim). Poważnie chorował i młodo zmarł.
Adam Bilik (1899-1943) - lekarz, społecznik, działacz Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie" i Akcji Katolickiej. Początkowo studiował teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i przez 3 lata był alumnem krakowskiego seminarium duchownego. Następnie przeniósł się do Lwowa, gdzie w 1927 r. ukończył studia medyczne. W Krakowie działał w Bratniej Pomocy oraz katolickim stowarzyszeniu „Polonia”, które później zostało połączone z „Odrodzeniem”. Był prezesem „Odrodzenia” w Krakowie (1922-1923) i we Lwowie (1924-1925). Pod koniec lat 20. XX w. podjął pracę w Sosnowcu i tam utworzył w 1935 r. oddział Związku Polskiej Inteligencji Katolickiej. Był znaczącą postacią w Zagłębiu, autorytetem dla miejscowej ludności. Bezpłatnie leczył potrzebujących.
Paweł Skwarczyński (1903-1984) – profesor KUL, historyk, działacz katolicki. Jeden z czterech współzałożycieli Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” we Lwowie. W czasie wojny znalazł się na Zachodzie. Od listopada 1939 r. był wykładowcą i sekretarzem naukowym Uniwersytetu Polskiego Zagranicą, który powstał w Bibliotece Polskiej w Paryżu i skupiał kadrę naukową oraz techniczną i udzielał stypendiów studentom. Po wojnie podjął pracę w Londynie; był profesorem Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, prowadził wykłady z historii prawa polskiego. Aktywnie działał na rzecz środowisk polonijnych, był współzałożycielem Fundacji Veritas, która prowadziła działalność wydawniczą oraz wspierała polskich studentów.
Ojciec Włodzimierz Kucharek OP (1913-1990) - urodził się w Rumunii, w wieku 17 lat złożył pierwsze śluby w Zakonie Dominikańskim, święcenia kapłańskie przyjął w 1938 r. Był wieloletnim mistrzem nowicjuszy i braci studentów. Pracował jako proboszcz parafii dominikańskiej we Wrocławiu, potem przez dwie kadencje był przeorem klasztoru św. Jacka w Warszawie przy ul. Freta. Był bardzo kochany i ceniony za kapłańską gorliwość. Zmarł 10 czerwca 1990 r. i został pochowany na Powązkach w grobowcu zakonnym.
Ojciec Romuald Kostecki OP (1902-1991) - urodził się w Sułowie koło Wieliczki. W wieku 16 lat złożył pierwszą profesję zakonną, a siedem lat później (w 1925 r.) przyjął święcenia kapłańskie. Studiował w Saulchoir, w Paryżu i w Rzymie. Na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie uzyskał stopień doktora teologii. Prowadził wykłady z teologii dogmatycznej we Lwowie, w Warszawie na Służewie i w Krakowie. Przez kilka lat był redaktorem „Szkoły Chrystusowej” i „Róży Duchownej”. Autor dzieł i artykułów z zakresu teologii dogmatycznej, mariologii, sakramentologii i duchowości. Zmarł 8 sierpnia 1991 r. w Warszawie.
Ojciec Bruno Mazur OP (1931-2000) - urodził się w Kramarzówce koło Jarosławia. W 1949 r. złożył pierwsze śluby zakonne, a święcenia kapłańskie przyjął w 1957 r. Był wieloletnim regensem studium, rektorem Kolegium dominikanów w Krakowie i wykładowcą historii Kościoła. Pełnił funkcję archiwisty Prowincji oraz prowincjalnego promotora beatyfikacji i kanonizacji. Jako wicepostulator procesu beatyfikacyjnego o. Michała Czartoryskiego przez wiele lat gromadził i opracowywał materiały dotyczące jego życia. 13 czerwca 1999 r. dane mu było koncelebrować Mszę św. w Warszawie, podczas której św. Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi 108 męczenników II wojny światowej, wśród nich o. Michała Czartoryskiego. Zmarł po długiej chorobie, został pochowany w grobowcu zakonnym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Ojciec Jacek Woroniecki OP (1878-1949) - otrzymał staranne wychowanie i wykształcenie; znał 10 języków. Służbę wojskową odbył w pułku huzarów. Studiował we Fryburgu zdobywając dwa dyplomy – z nauk przyrodniczych i z teologii. Wstąpił do seminarium duchownego w Lublinie i został wyświęcony w 1906 r. Jako kapłan diecezjalny zajmował się pracą pedagogiczną. W 1910 r. wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego, gdzie kontynuował pracę naukową i dydaktyczną. W latach 1922-1924 był rektorem KUL. Na warszawskim Służewie wybudował nowy klasztor z przeznaczeniem na studium generale dla braci z Europy Środkowo-Wschodniej. Został jego rektorem. W latach 30. XX w. założył zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi, które miało za zadanie ewangelizowanie ludzi żyjących w reżimie komunistycznym. II wojna światowa zastała go w Krakowie; tam pozostał do śmierci. Ze względu na pogarszające się zdrowie, ostatnich 10 lat życia poświęcił pracy pisarskiej. W 2004 r. rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny.

Pisma bł. Michała Czartoryskiego

Reguła "Związku Rycerzy Chrystusowych
pod wezwaniem św. Dominika"

Projekt został opracowany w Pełkiniach w 1922 roku.
Nowa organizacja miała być przeznaczona przede wszystkim dla ziemian, którzy żyjąc w świecie zobowiązywali się do doskonałego naśladowania Chrystusa oraz krzewienia i umacniania Jego Królestwa na ziemi.
Związek miał być agregowany do III Zakonu św. Dominika. Dominikanie mieli też sprawować opiekę duchową nad organizacją. Stowarzyszenie to pozostało jednak tylko w kręgach rodziny.

I. Zasady

1. Dla dania duszom Boga miłującym i pragnącym życie swoje uczynić na chwałę Bożą doskonałym w naśladownictwie Chrystusa Pana, mocnego obyczaju katolickiego, zdolnego utrzymać w nich i pomnażać łaskę Bożą, którą wzięli z wody chrztu świętego, a także dla złączenia w jedno ognisko Miłości i ich wysiłków ku własnej doskonałości i ku krzewieniu i umacnianiu Królestwa Bożego na ziemi, przez stworzenie ośrodka zbiorowego życia nadprzyrodzonego jako źródła mocy duchowych,
tworzy się "Związek Rycerzy Chrystusowych pod wezwaniem św. Dominika".

2. Związek dąży do otrzymania przyłączenia do III Zakonu św. Dominika, a to dla pozyskania pewnego kierownictwa duchowego i dla pozyskania dostępu do wielkiej skarbnicy łask nagromadzonej przez Zakon Kaznodziejski przez siedem wieków.

3. Do związku zgłosić się może każdy katolik dorosły, który świadom nadprzyrodzonej przemiany sprawionej w nim przez chrzest św., oraz zobowiązań jakie wobec Boga i Jego Kościoła wówczas zaciągnął, pragnie życie swoje całe, pozostając w świecie ofiarować Bogu jako Jego narzędzie krzewienia i umacniania Królestwa Bożego na ziemi.

4. Zgłoszenia przyjmuje starszy Koła i przedkłada Zgromadzeniu Koła Bratniego do zbadania; kandydat znany z zacności, dobrych obyczajów, czystości wiary i gorliwości w obronie zasad wiary i moralności, będzie większością głosów dopuszczony do próby, zależnie od uznania Prefekta Koła.

5. Próba trwa zwyczajnie rok; może być jednak przez Prefekta za zgodą Koła skrócona, albo też przedłużona do półtora roku. W czasie trwania próby nowicjusz będzie się starał wedle sił stosować do obyczaju przepisanego niniejszą regułą, a także pogłębić swą wiedzę religijną według wskazówek Prefekta.

6. Zanim Koło uzna nowicjusza za dojrzałego do przyjęcia na członka, Prefekt upewni się, czy posiada on stopień znajomości prawd wiary i życia Kościoła dostosowany do wykształcenia, jakie posiada, dostateczny dla świadomego i skutecznego uczestniczenia w zbiorowym życiu związku i służenia na stanowisku jakie, zajmuje w sprawie katolickiej.

7. Po ukończeniu próby i uznaniu nowicjusza za dojrzałego, Prefekt przyjmuje go na członka Związku, przy czym nowy Rycerz Chrystusowy, odnowi uroczystości Chrztu św. i złoży następujące oświadczenie:

"Na cześć i na chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, na chwałę Matki Bożej, świętego Dominika i Wszystkich Świętych oświadczam wobec Boga i obecnych Braci, że chcę żyć według zasad i reguły Związku Rycerzy Chrystusowych pod wezwaniem świętego Dominika aż do śmierci. Tak mi dopomóż Bóg".

II. Obyczaj

8. Rycerz Chrystusowy, pomny na wezwanie Chrystusa, zawsze przyznaje się do Pana i do swego katolicyzmu przed ludźmi i swój obyczaj katolicki uprawia bez względu na otoczenie.

9. Rycerz Chrystusowy stara się modlitwą i rozwagą poznać wolę Bożą i zawsze bez zastrzeżeń a z zapałem całą moc własnej woli wkłada w możliwie doskonałe wykonanie woli Bożej, tak jak ją poznał.

10. Rycerz Chrystusowy ufny w Opatrzność, której służy, będzie zawsze pogodny, mężnie będzie spełniał swoje obowiązki i zwalczał przeciwności, cierpliwie znosząc cokolwiek mu Bóg zdarzy; a własne zawody i upokorzenia chętnie ofiaruje Bogu w pokorze.

11. Rycerz Chrystusowy w koniecznej walce zachowuje zawsze miarę miłości bliźniego, nie wykluczając od niej nigdy wrogów i przeciwników.

12. Rycerz Chrystusowy uważa za swój obowiązek niesienie chętnej pomocy każdemu, który jest w potrzebie i udziela opieki i obrony pokrzywdzonym i słabym, pragnąc, aby miłość bliźniego w nim była powszednim uczynkiem, zarówno w wielkich, jak i w drobnych rzeczach.

13. Rycerz Chrystusowy prawdziwość, rzetelność i ścisłość czyni stałą cechą swego postępowania a sumienność i bezwzględna uczciwość ma towarzyszyć spełnianiu wszystkich jego obowiązków.

14. Rycerz Chrystusowy pomny swej przynależności do Boga uważa czystość za skarb pierwszej wagi; w walce o jej zachowanie uznaje ucieczkę od pokusy i unikanie wszelkiej do niej okazji za pierwsze wskazanie roztropności.

15. Rycerz Chrystusowy zachowuje w całym swoim zewnętrznym obyczaju skromność i prostotę, unikając zbytniej elegancji i wszelkiego zbytku.

16. Rycerz Chrystusowy sumiennie i ściśle wykonuje wszystkie praktyki i obowiązki przez Kościół wszystkim wiernym nakazane.

17. Rycerz Chrystusowy zawsze ma ustalony program pracy, plan zajęć i rozkład dnia.

18. Rozkład dnia Rycerza Chrystusowego musi zawierać określoną godzinę udania się na spoczynek i wstania oraz specjalnie przeznaczony czas na rozmyślanie codziennie z samego rana nie krótszy niż 10 minut.

19. W zakresie obowiązków religijnych Rycerz Chrystusowy codziennie ma odmówić na klęczkach pacierz rano i wieczór, odprawi rozmyślanie (przynajmniej 10 minut), zmówi część Różańca i odmówi dwa razy "Ojcze nasz" na intencję wszystkich żywych i umarłych członków Związku. Zaleca się ponadto odmawianie "Małego Oficium do Matki Boskiej".

20. Raz na miesiąc Koło zbiera się dla uczestniczenia we Mszy św. na intencję związku, i zbiorowej Komunii św. na tęż intencję, przy czym Prefekt wygłosi słowo Boże.

21. W miarę możności Koło będzie co niedziela słuchało wspólnej Mszy św. i słowa Bożego.

22. Raz na miesiąc zbiera się Koło dla omówienia spraw Związku.

23. Trzy razy do roku postara się każdy Rycerz Chrystusowy o odprawienie Mszy św. na intencję wszystkich żywych i umarłych członków Związku.

24. O wyjeździe dłuższym niż trzy dni i o powrocie, Rycerz Chrystusowy stale zamieszkały w siedzibie Koła zawiadomi Starszego Koła.

25. Rycerz Chrystusowy stale prowadzi rachunki swoich osobistych dochodów i wydatków, aby mieć kontrolę nad celowością zarządzania dobrami, które mu Opatrzność powierzyła i z reguły nie mniej niż dziesiątą część swego dochodu przeznacza na cele chrześcijańskiego miłosierdzia albo zaopatrzenie doczesnych potrzeb Kościoła.

26. Raz do roku odprawi Rycerz Chrystusowy zamknięte rekolekcje. W związku z nimi zbiera się Koło na doroczne zebranie, na którym każdy składa Braciom sprawozdanie ze swej pracy i w swych kolei w ciągu ubiegłego roku.

27. Każdy Rycerz Chrystusowy obiera sobie jednego z Braci, któremu przynajmniej raz na kwartał zdaje listownie sprawę z tego, jak korzystał ze Związku.

III. Organizacja

28. W każdej miejscowości, gdzie znajduje się przynajmniej 7-miu członków Związku, tworzy się Koło, które raz na rok wybiera sobie Starszego zatwierdzonego na urzędzie przez Prefekta.

29. Starszy Koła ma obowiązek ze szczególną starannością zachowywać regułę Związku, czuwać nad jej zachowaniem przez Braci i starać się w tym im dopomóc.

30. Rycerz Chrystusowy zaniedbujący się w życiu wedle reguły, a także wykraczający przeciwko duchowi chrześcijańskiemu, będzie upomniany przez Starszego Koła, a gdyby się Starszy nie czuł na siłach do osiągnięcia jego poprawy, przez Prefekta.
Gdyby upomnienie trzykrotne pozostało bezskuteczne, Koło w zgodzie w Prefektem rozstrzygnie, czy należy go zawiesić w czynnościach i na jak długo, a w razie uznania bezcelowości dłuższego pozostawania winnego w Związku, jak również w razie odmowy z jego strony poniesienia wymierzonej mu przez koło kary, zostanie winny usunięty ze Związku. Ponowne przyjęcie wymaga jednomyślnej uchwały członków Koła.

31. Koło zaprosi na Prefekta kapłana, którego przeznaczenie od prowadzenia Związku uzyska od władzy duchownej.

32. Raz na trzy lata zjadą się starsi kół i Prefekci na zjazd Związku i wybiorą zarząd z pięciu Braci złożony, oraz w porozumieniu z władzą duchowną zaproszą Prefekta Generalnego, który będzie duchownym kierownikiem Związku.

33. Rycerze Chrystusowi mieszkający w rozproszeniu będą przydzieleni do najbliższych Kół.

34. Reguła niniejszy nie stanowi w żadnym swoim przepisie zobowiązania pod grzechem.

W Pełkiniach, dnia 2-go sierpnia 1922 roku.