Siostra Czesława Próchnicka OP urodziła się i do momentu wstąpienia do klasztoru klauzurowego mniszek dominikańskich w Świętej Annie k/Przyrowa w 1926 r. mieszkała w Pełkiniach, w majątku należącym do Witolda i Jadwigi Czartoryskich.
Stefan Swieżawski (1907-2004) - historyk filozofii, autor ponad 250 prac naukowych. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej. Studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a potem w Paryżu. Przez ponad 30 lat był kierownikiem Katedry Historii Filozofii KUL. Na jego duchowy rozwój znaczny wpływ wywarło Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie", założone w 1919, którego prezesem był w roku akademickim 1927/1928. Tam zetknął się z Janem Czartoryskim. Jako jedyny świecki obserwator z krajów Europy Wschodniej brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II. Był tercjarzem dominikańskim, został pochowany w habicie. Czytaj więcej...
Janusz Pezda (ur. 1960) - doktor habilitowany, pracownik naukowy Zakładu Historii Powszechnej Nowoczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz dzieju rodu Czartoryskich.
Marceli Handelsman (1882-1945) - mediewista, historyk dziejów nowożytnych i najnowszych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 1919 r.), twórca Instytutu Historii UW. Jako historyk interesował się szczególnie działalnością księcia Adama Czartoryskiego, jest autorem jego niedokończonej biografii (wydanej pośmiertnie w trzech tomach). Czytaj więcej...
Matylda Sapieżyna (1873-1968) - żona Pawła Sapiehy (1860-1934), magnata, pierwszego prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża. Wyszła za niego za mąż w 1893 r. Byli właścicielami majątku w Siedliskach. We wspomnieniach zatytułowanych My i nasze Siedliska przedstawia bardzo barwny i ciekawy obraz dziejów polskiej arystokracji pierwszej połowy XX w.
Ojciec Ireneusz Łuczyński OP (1916-2009) - dominikanin, pochodził z Jarosławia. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1935 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1940 r. W Zakonie Dominikańskim przeżył 75 lat. Otrzymał tytuł Magistra Świętej Teologii. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Gidlach.
Włodzimierz Alfons Czartoryski (1895-1975) - o dwa lata starszy brat Jana Franciszka (późniejszego o. Michała), ostatni właściciel majątku w Pełkiniach, kurator Muzeum Czartoryskich w Krakowie w pierwszych latach II wojny światowej.
Jadwiga z Dzieduszyckich Czartoryska (1867-1941) - matka Jana Franciszka (późniejszego o. Michała) Czartoryskiego, żona księcia Witolda Czartoryskiego (od 1889 r.), matka dwunaściorga dzieci. Zmarła w Pełkiniach, pochowana została w Zarzeczu w rodowym mauzoleum Dzieduszyckich.
ks. Jan Gralewski (1868-1924) - działacz oświatowy, społeczny i polityczny. W 1891 r. przyjął święcenia kapłańskie. Zmuszony w 1900 r. przez władze zaborcze do zaniechania pracy pedagogicznej, zaangażował się w pracę społeczną. W 1907 r. założył elitarną szkołę z internatem, zwaną Ogniskiem, stosującą nowe metody nauczania. Za sprzeciwianie się wprowadzeniu języka rosyjskiego do szkół Macierzy odebrano mu w 1907 rektorstwo kościoła popijarskiego w Warszawie i wydalono z Królestwa, a po powrocie w 1908 r. zakazano głoszenia kazań. Autor podręczników do nauki religii dla klas niższych.
ks. Władysław Korniłowicz (1884-1946) - studiował nauki przyrodnicze, w 1905 r. wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie i w 1912 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jako kapelan towarzyszył walczącym na frontach wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920, m.in. pod Lwowem, Sokolnikami i Skniłowem. W okresie międzywojennym wspierał lwowskie środowisko "Odrodzenia". W 1930 r. zamieszkał w Laskach pod Warszawą w Zakładzie dla Niewidomych, który stał się odtąd centrum jego życia i apostolstwa. Wkrótce stał się ojcem całego dzieła Lasek, skupiającego różne placówki opieki i szkolenia niewidomych oraz związane z nimi apostolstwo wobec ludzi poszukujących wiary. Zmarł z powodu choroby nowotworowej 26 września 1946 r. We wrześniu 1978 r. rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny.
Ojciec Pius Bełch OP (1916-2008) - po maturze wstąpił do dominikanów, w 1936 r. złożył pierwsze śluby zakonne, pięć lat później przyjął święcenia kapłańskie. Pracował m.in. w Prudniku (1946-1953) i w Tarnobrzegu. Ostatnie lata życia spędził w Borku Starym k/Rzeszowa, tam też został pochowany.
Czesław Mączyński (1881-1935) - w 1902 r. zgłosił się jako ochotnik do artylerii w garnizonie Jarosław; po wybuchu I wojny światowej został zmobilizowany do 29 Pułku Artylerii Polowej, w 1917 r. otrzymał stopień kapitana; dowódca obrony Lwowa w listopadzie 1918 r., następnie uczestnik ofensywy na wschód; w 1922 r. wybrany do sejmu z ramienia Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej; odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami i czterokrotnie Krzyżem Walecznych.
ks. Kazimierz Lutosławski (1880-1924) - dziennikarz, pedagog, ideowy mentor twórców skautingu i harcerstwa polskiego, projektant polskiej odznaki skautowej, która stała się pierwowzorem krzyża harcerskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1912 r. po uprzednim ukończeniu studiów medycznych. Wybrany do Sejmu Ustawodawczego (1919 r.) i Sejmu I kadencji (1922 r.), był głównym autorem wstępu do konsytucji marcowej w 1921 r., roty przysięgi prezydenta i ślubowania poselskiego.
kard. Stefan Wyszyński (1901-1981) - kapłan diecezji włocławskiej, absolwent KUL, doktor nauk społeczno-ekonomicznych, w okresie II wojny światowej kapelan partyzantów i powstańczego szpitala polowego; pierwszy powojenny rektor seminarium duchownego we Włocławku; biskup lubelski (1946-1948), arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz Prymas Polski (1948-1981), od 1953 r. kardynał. W okresie komunizmu niezłomny obrońca Kościoła i praw ludzi wierzących. Represjonowany za to przez władze państwowe; aresztowany i uwięziony; przez 3 lata (1953-1956) przetrzymywany w odosobnieniu. W tym czasie przygotował Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego i program przygotowań do Tysiąclecia Chrztu Polski. Wielki czciciel Matki Bożej.
Jerzy Turowicz (1912-1999) - dziennikarz i publicysta; współzałożyciel „Tygodnika Powszechnego”, katolickiego pisma o tematyce społeczno-kulturalnej; jego redaktor naczelny w latach 1945-1953 oraz 1956-1999. Skupił wokół pisma niemal wszystkich znaczących publicystów katolickich oraz niezależnych poetów. Korespondent na Soborze Watykańskim II, wiele lat poświęcił na przybliżanie Polakom dokonań Soboru. Działacz opozycyjny i społeczny, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, po 1989 r. członek władz partii centrowych.
ks. Tadeusz Fedorowicz (1907-2002) - starszy brat ks. Aleksandra; w młodości związany z lwowskim „Odrodzeniem”; wyświęcony w roku 1936. Po wojnie, na zaproszenie ks. Władysława Korniłowicza, przybył do Lasek i został kierownikiem duchowym Zakładu dla Ociemniałych, organizatorem Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych. Skupił wokół Lasek licznych przedstawicieli inteligencji, przyjeżdżających na przygotowywane przez niego rekolekcje i dni skupienia. Otoczył opieką wielu młodych ludzi, stał się wielkim autorytetem dla warszawskiego KIK-u. W czasach PRL-u wspierał środowiska opozycyjne. Był spowiednikiem Jana Pawła II w okresie jego pontyfikatu.
ks. Aleksander Fedorowicz (1914-1965) - młodszy brat ks. Tadeusza; wyświęcony w 1942 r. Przez cale życie zmagał się z ciężkimi chorobami (gruźlica i nowotwór). W latach 1945-1952 był kapelanem i wychowawcą niewidomej młodzieży w Laskach. W 1951 r. został organizatorem i pierwszym proboszczem parafii w Izabelinie. Wybudował kościół i stał się prawdziwym ojcem wiernych. Przed Soborem Watykańskim II, już w roku 1956, uzyskał zgodę Prymasa Wyszyńskiego (przysłaną z Komańczy) na odprawianie Mszy św. przodem do ludu i częściowe używanie języka polskiego w liturgii (czytanie lekcji przez świeckich). Zmarł w opinii świętości w 14. rocznicę erygowania parafii.
Antoni Gołubiew (1907-1979) - pisarz i publicysta katolicki, członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”; sygnatariusz deklaracji założycielskiej Towarzystwa Kursów Naukowych (1978-1981) - niezależnego stowarzyszenia edukacyjnego zorganizowanego w celu przełamania monopolu państwa na nauczanie na poziomie uniwersyteckim. Dziełem jego życia jest epopeja historyczna Bolesław Chrobry o powstaniu i początkach państwa polskiego.
Karol Górski (1903-1988) - historyk światowej sławy, związany przed wojną z Uniwersytetem Jagiellońskim (doktorat w 1927 r.), a następnie z Uniwersytetem Poznańskim (habilitacja 1932 r.); w roku akademickim 1945/1946 przeniósł się do Torunia, gdzie od 1957 r. był kierownikiem Katedry Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Badał dzieje Pomorza Wschodniego po 1466 r., strefy bałtyckiej oraz historię państwa i zakonu krzyżackiego. W archiwach watykańskich prowadził badania kopernikańskie. Jako pierwszy polski naukowiec zajmował się historią życia duchowego („Zarys dziejów katolicyzmu polskiego”). Od młodości był działaczem organizacji katolickich („Odrodzenie”, Akcja Katolicka); w 1956 r. założył w Toruniu Klub Inteligencji Katolickiej.
Kazimierz Dzieduszycki (1891-1924) - cioteczny brat Jana Czartoryskiego (ich matki były rodzonymi siostrami); był jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” we Lwowie (razem z Janem Czartoryskim, dr. Adamem Bilikiem i prof. Pawłem Skwarczyńskim). Poważnie chorował i młodo zmarł.
Adam Bilik (1899-1943) - lekarz, społecznik, działacz Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie" i Akcji Katolickiej. Początkowo studiował teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i przez 3 lata był alumnem krakowskiego seminarium duchownego. Następnie przeniósł się do Lwowa, gdzie w 1927 r. ukończył studia medyczne. W Krakowie działał w Bratniej Pomocy oraz katolickim stowarzyszeniu „Polonia”, które później zostało połączone z „Odrodzeniem”. Był prezesem „Odrodzenia” w Krakowie (1922-1923) i we Lwowie (1924-1925). Pod koniec lat 20. XX w. podjął pracę w Sosnowcu i tam utworzył w 1935 r. oddział Związku Polskiej Inteligencji Katolickiej. Był znaczącą postacią w Zagłębiu, autorytetem dla miejscowej ludności. Bezpłatnie leczył potrzebujących.
Paweł Skwarczyński (1903-1984) – profesor KUL, historyk, działacz katolicki. Jeden z czterech współzałożycieli Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” we Lwowie. W czasie wojny znalazł się na Zachodzie. Od listopada 1939 r. był wykładowcą i sekretarzem naukowym Uniwersytetu Polskiego Zagranicą, który powstał w Bibliotece Polskiej w Paryżu i skupiał kadrę naukową oraz techniczną i udzielał stypendiów studentom. Po wojnie podjął pracę w Londynie; był profesorem Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, prowadził wykłady z historii prawa polskiego. Aktywnie działał na rzecz środowisk polonijnych, był współzałożycielem Fundacji Veritas, która prowadziła działalność wydawniczą oraz wspierała polskich studentów.
Ojciec Włodzimierz Kucharek OP (1913-1990) - urodził się w Rumunii, w wieku 17 lat złożył pierwsze śluby w Zakonie Dominikańskim, święcenia kapłańskie przyjął w 1938 r. Był wieloletnim mistrzem nowicjuszy i braci studentów. Pracował jako proboszcz parafii dominikańskiej we Wrocławiu, potem przez dwie kadencje był przeorem klasztoru św. Jacka w Warszawie przy ul. Freta. Był bardzo kochany i ceniony za kapłańską gorliwość. Zmarł 10 czerwca 1990 r. i został pochowany na Powązkach w grobowcu zakonnym.
Ojciec Romuald Kostecki OP (1902-1991) - urodził się w Sułowie koło Wieliczki. W wieku 16 lat złożył pierwszą profesję zakonną, a siedem lat później (w 1925 r.) przyjął święcenia kapłańskie. Studiował w Saulchoir, w Paryżu i w Rzymie. Na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie uzyskał stopień doktora teologii. Prowadził wykłady z teologii dogmatycznej we Lwowie, w Warszawie na Służewie i w Krakowie. Przez kilka lat był redaktorem „Szkoły Chrystusowej” i „Róży Duchownej”. Autor dzieł i artykułów z zakresu teologii dogmatycznej, mariologii, sakramentologii i duchowości. Zmarł 8 sierpnia 1991 r. w Warszawie.
Ojciec Bruno Mazur OP (1931-2000) - urodził się w Kramarzówce koło Jarosławia. W 1949 r. złożył pierwsze śluby zakonne, a święcenia kapłańskie przyjął w 1957 r. Był wieloletnim regensem studium, rektorem Kolegium dominikanów w Krakowie i wykładowcą historii Kościoła. Pełnił funkcję archiwisty Prowincji oraz prowincjalnego promotora beatyfikacji i kanonizacji. Jako wicepostulator procesu beatyfikacyjnego o. Michała Czartoryskiego przez wiele lat gromadził i opracowywał materiały dotyczące jego życia. 13 czerwca 1999 r. dane mu było koncelebrować Mszę św. w Warszawie, podczas której św. Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi 108 męczenników II wojny światowej, wśród nich o. Michała Czartoryskiego. Zmarł po długiej chorobie, został pochowany w grobowcu zakonnym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Ojciec Jacek Woroniecki OP (1878-1949) - otrzymał staranne wychowanie i wykształcenie; znał 10 języków. Służbę wojskową odbył w pułku huzarów. Studiował we Fryburgu zdobywając dwa dyplomy – z nauk przyrodniczych i z teologii. Wstąpił do seminarium duchownego w Lublinie i został wyświęcony w 1906 r. Jako kapłan diecezjalny zajmował się pracą pedagogiczną. W 1910 r. wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego, gdzie kontynuował pracę naukową i dydaktyczną. W latach 1922-1924 był rektorem KUL. Na warszawskim Służewie wybudował nowy klasztor z przeznaczeniem na studium generale dla braci z Europy Środkowo-Wschodniej. Został jego rektorem. W latach 30. XX w. założył zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi, które miało za zadanie ewangelizowanie ludzi żyjących w reżimie komunistycznym. II wojna światowa zastała go w Krakowie; tam pozostał do śmierci. Ze względu na pogarszające się zdrowie, ostatnich 10 lat życia poświęcił pracy pisarskiej. W 2004 r. rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny.

Rodzeństwo Jana (Michała) Czartoryskiego

Maria Anna Czartoryska (1890-1981)

Najstarsza z córek Witolda i Jadwigi Czartoryskich, urodzona 24 lutego 1890 r., rok po ślubie rodziców (21 lutego 1889 r.). 16 lipca 1913 r. w Pełkiniach wyszła za mąż za Michała Korwin-Krasińskiego, mieli ósemkę dzieci (Stanisław ur. 1914 r.; Andrzej Bobola Marek ur. 1916 r.; Jadwiga ur. 1918 r. - w tym samym roku zmarła; Anna ur. 1920 r.; Joanna Marta ur. 1922 r.; Helena ur. 1924 r.; Teresa ur. 1926 r.; Wanda Katarzyna Maria ur. 1927 r.). Zmarła 20 czerwca 1981 r. w Londynie.

Anna Maria Klementyna Czartoryska (1891-1951)

Anna Maria Klementyna Czartoryska (1891-1951), po wstąpieniu do wizytek - matka WeronikaUrodziła się 18 kwietnia 1891 r. w Weinhaus koło Wiednia. Miesiąc później została ochrzczona. W marcu 1921 r., w wieku 30 lat, wstąpiła do klasztoru sióstr wizytek w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu. Jej obłóczyny odbyły się 29 września 1921 r., w święto św. Michała Archanioła. W 1937 r. została wybrana przełożoną klasztoru. Sześć lat później została mistrzynią nowicjatu. Po ukończeniu kadencji, w 1949 r. ponownie wybrano ją przełożoną. Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła wśród sióstr w swoim klasztorze 23 maja 1951 r.

Kazimierz Jerzy Augustyn Czartoryski (1892-1936)

Urodził się nieco ponad rok po Annie Marii - 7 sierpnia 1892 r. w Pełkiniach. 11 sierpnia 1917 r., w wieku 25 lat, ożenił się z Heleną Skrzyńską. Mieli ósemkę dzieci (Antoni Stanisław Maria ur. 1919 r.; Jadwiga Maria Monika ur. 1920 r.; Teresa Maria ur. 1923 r.; Maria Gabriela ur. 1925 r.; Anna Maria Weronika ur. 1927 r.; Andrzej Maria ur. 1923 r.; Cecylia Maria ur. 1930 r.; Barbara Maria ur. 1935 r.). Zginął w wypadku samochodowym w Żurawnie 24 maja 1936 r., tam też został pochowany.


Jerzy Piotr Władysław Czartoryski (1894-1969)

Urodził się 23 lutego 1894 r. w Pełkiniach. To jeden z trzech braci Czartoryskich, który obrał drogę życia duchownego. W 1918 r. Jerzy przyjął święcenia kapłańskie. Studiował w Rzymie. Pełnił posługę proboszcza w Białym Kościele, Milówce i Białce Tatrzańskiej. W tym ostatnim miejscu zmarł 2 sierpnia 1969 r. i został pochowany. Był kanonikiem honorowym kapituły krakowskiej i kapelanem Wojska Polskiego.


Włodzimierz Alfons Andrzej Czartoryski (1895-1975)

Urodził się 3 listopada 1895 r. w Pełkiniach. Mając 28 lat, 5 czerwca 1923 r. ożenił się w Krzeszowicach z Zofią Tyszkiewicz, mieli trójkę dzieci (Paweł Maria ur. 1924 r.; Elżbieta Róża Maria ur. 1926 r.; Róża Maria Jadwiga Lukrecja ur. 1928 r.). Zmarł 2 października 1975 r. w Krakowie i został pochowany na cmentarzu na Salwatorze.


Jan Franciszek Konrad (Michał) Czartoryski (1897-1944)

Z przyczyn oczywistych pomijamy w tym miejscu notkę biograficzną Jana Franciszka.


Roman Jacek Maria Czartoryski (1898-1958)

Pierwszy z młodszych braci Jana (Michała Czartoryskiego) urodził się w Pełkiniach 21 listopada 1898 r., a więc po ponad 1,5 roku od narodzin Jana. W 1920 r. został odznaczony Krzyżem Walecznych. 22 lipca 1925 r. ożenił się z Teresą Janiną Celiną Zamoyską. Mieli ośmioro dzieci (Elżbieta Maria Kazimiera ur. 1926 r.; Zofia Teresa Maria ur. 1927 r.; Wanda Maria Gabriela ur. 1929 r.; Maria Jadwiga ur. 1930 r.; Anna Maria Ksawera ur. 1932 r.; Urszula Joanna Maria ur. 1934 r.; Michał Maria Włodzimierz ur. 1936 r.; Stanisław Jan Andrzej ur. 1936 r.). W latach 1939-1945 był jeńcem oflagu VIIA Murnau (w Bawarii; w tym samym oflagu w latach 1944-1945 przebywał m.in. pułkownik Witold Pilecki). Zmarł 24 października 1958 r. w Poznaniu, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Puszczykowie.


Stanisław Ignacy Czartoryski (1902-1982)

ks. Stanisław Ignacy Czartoryski (1902-1982)Urodził się 26 stycznia 1902 r. w Pełkiniach. Po maturze jako 18-letni ochotnik broni Ojczyzny przed najeźdźcą. Za postawę i waleczność został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po kampanii roku 1920 podjął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. To drugi z braci Jana, który wybrał drogę kapłaństwa. W 1925 r. przyjął święcenia z rąk ks. abp. Sapiehy. Po studiach w Rzymie uzyskał dwa doktoraty: z teologii i filozofii. Przez kilka lat pełnił funkcję wicerektora krakowskiego seminarium duchownego. W listopadzie 1939 r. został skierowany do Makowa Podhalańskiego jako proboszcz. Po śmierci matki, Jadwigi Czartoryskiej, jego ojciec, Witold, przyjechał do Makowa i tam dożył swoich ostatnich dni (został pochowany na cmentarzu parafialnym w Makowie Podhalańskim w 1945 r.). W listopadzie 1946 r. ks. Stanisław został uhonorowany godnością prałata, mianowany członkiem kapituły metropolitalnej krakowskiej. W 1976 r. stanął na czele tej kapituły jako jej dziekan-infułat. Zmarł w Krakowie 9 sierpnia 1982 r., w 57. roku kapłaństwa. Na uroczystości pogrzebowe telegram kondolencyjny nadesłał papież Jan Paweł II.


Elżbieta (1904)

Elżbieta urodziła się 19 września 1904 r. Niestety, zmarła dwa dni później.


Adam Michał Józef Czartoryski (1906-1998)

Adam Michał Józef Czartoryski (1906-1998)Urodził się 16 stycznia 1906 r. w Pełkiniach. W czasie studiów pełnił funkcję sekretarza Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Lwowskiej. Członek Rady Naczelnej i Prezydium Katolickiego Stowarzyszenia Akademickiego „Odrodzenie”. W roku 1937 objął po matce majątek Głuszyna, Babki, Wiry w poznańskim. Studiował leśnictwo, uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych. Kapitan Wojska Polskiego i Armii Krajowej (ps. „Szpak”). 24 czerwca 1937 r. w Nawojowej ożenił się z Jadwigą Teklą Stadnicką. Mieli czwórkę dzieci (Jerzy Andrzej Bobola ur. 1939 r.; Maria Krystyna ur. 1940 r., Izabela ur. 1942 r. i Jadwiga Anna Maria ur. 1953 r.). W czasie II wojny światowej walczył m.in. w bitwie nad Bzurą i w Puszczy Kampinoskiej. Został odznaczony Krzyżem Walecznych (1939 r.) i złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Adam zmarł 11 czerwca 1998 r., na rok przed beatyfikacją swojego brata, Jana (Michała) Czartoryskiego.


Witold Tadeusz Nikodem Czartoryski (1908-1945)

Urodził się 8 lutego 1908 r. w Pełkiniach. Był właścicielem dóbr Surochów. W dniu 9 stycznia 1937 r. ożenił się w Warszawie z Elżbietą Marią Radziwiłł. Mieli dwoje dzieci (Krystyna Maria ur. 1938 r. i Albrecht ur. 1939 r.). Zmarł tragicznie w St. Gallen w Szwajcarii 17 maja 1945 r.


Piotr Michał Wojciech Czartoryski (1909-1993)

Piotr Michał Wojciech Czartoryski (1909-1993)Urodził się 1 września 1909 r. w Pełkiniach. W 1940 r. ożenił się z Anną Marią Zamoyską, mieli trójkę dzieci (Monika Maria Jadwiga ur. 1941 r., Krzysztof Piotr Jan ur. 1943 r. i Joanna Maria Jadwiga ur. 1949 r.). Otrzymał tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodził się 1 września 1909 r. w Pełkiniach. W 1929 r. ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Studiował także w Louvain oraz na uniwersytetach w Poznaniu i Warszawie. W 1940 r. ożenił się z Anną Marią Zamoyską, mieli trójkę dzieci (Monika Maria Jadwiga ur. 1941 r., Krzysztof Piotr Jan ur. 1943 r. i Joanna Maria Jadwiga ur. 1949 r.). Brał udział w kampanii wrześniowej. Podczas okupacji służył w Narodowych Siłach Zbrojnych i w Armii Krajowej. Uczestniczył w akcji „Burza”. W latach 1944-1945 pomagał w organizowaniu przerzutów Polaków na Zachód. Następnie przebywał w Londynie, oddając się do dyspozycji gen. Bora-Komorowskiego. Jesienią 1945 r. został przeniesiony do II Korpusu Polskiego gen. Andersa. Zajmował się transportem polskich dzieci z Niemiec do Hiszpanii. Od 1949 r. przebywał w Kanadzie, gdzie włączył się w emigracyjną działalność gospodarczą i społeczną. Za swoje zasługi otrzymał tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarł 17 grudnia 1993 r. w kanadyjskim Vancouver.