Nowenna

DROGA Z JEZUSEM - Nowenna przez wstawiennictwo bł. Michała Czartoryskiego

Dzień 1: Prośba o otwarte uszy

Jezus rzekł do uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje». Mt 16, 24

Trzeba iść w trop tuż za Jezusem lub koło Niego. Obcować z Nim nieustannie, patrzeć na Niego i słuchać Go. A to wszystko jest jak żywa, świadoma, gorąca i ofiarna miłość. (Zapiski duchowe bł. Michała)

Błogosławiony Michale, módl się za mnie, abym miłość do Boga podsycał słowem Ewangelii Jezusowej, głosem pasterzy Kościoła i każdym wydarzeniem na drodze mojego życia.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… x3

Na zakończenie odmawia się modlitwę św. Wincentego, którą modlił się bł. Michał Czartoryski:

Modlitwa św. Wincentego Ferreriusza OP

Pociągnij mą duszę do siebie, o Piękno nieskończone! Wznieś ją ponad wszystko stworzenie, przyłącz ją do siebie nierozerwalnym węzłem wiecznej miłości!

Czego będę szukać i czegóż pragnąć, jak nie Ciebie, któryś jest początkiem, źródłem i pełnością wszelkiego dobra, któryś jest tą Istotą Boską, która tak zachwycająco karmi i umacnia duszę? Wszystko, co tylko nie jest Tobą, niech niczym będzie dla mnie, abym na zawsze, na wieki tylko o Tobie myślał, tylko Ciebie kochał, abym dążył bez przestanku do Ciebie, by się połączyć z Tobą, by mieszkać w Tobie, aby Cię chwalić, wielbić ze wszystkich sił istoty mojej, aby Ci służyć przez wszystkie dni mego życia!

Racz, o mój Boże, według głębokości Twych wyroków, w mym sercu dopełnić dzieło Twej niewypowiedzianej miłości. Przemień mnie całego w siebie, bym się wreszcie jednego ducha stał z Tobą i dla Ciebie. Amen.

Dzień 2: Prośba o Boże oczy

Jezus rzekł do niewidomego: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Łk 18, 42-43

Starać się o towarzystwo Pana Jezusa, mieć Go przy sobie, patrzeć na Niego z miłością i pokorą. Trzeba się starać coraz częściej umieć wzrok duszy utkwić w Panu naszym. (Zapiski duchowe bł. Michała)

Ojcze Michale, pomóż mi wpatrywać się w Jezusa i nie tracić Go z oczu szczególnie w chwilach pokus, bezradności i duchowej ślepoty, abym nie liczył tylko na siebie, lecz dopuszczał wsparcie Boga i ludzi.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… x3

Modlitwa św. Wincentego Ferreriusza OP.

Dzień 3: Prośba o dar modlitwy

Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków. Jk 1, 2-4

Modlitwa jest ofiarą należną i uczynioną Bogu; cofać jej i odbierać – nie godzi się. Gdy jest wytrwała i systematyczna, osłabia wszelkie pokusy i napaści Szatana. Daje ona odwagę i męstwo do ciągłej walki. (Zapiski duchowe bł. Michała)

Ojcze Michale, uczestniku niebieskiej chwały, wspieraj mnie w codziennej modlitwie, aby była ona prawdziwym znakiem radości, dziękczynienia i miłości do Pana Jezusa, a nie ciężarem czy trudnym obowiązkiem.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…. x3

Modlitwa św. Wincentego Ferreriusza OP.

Dzień 4: Prośba o zaufanie Opatrzności

Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!»  A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Mt 14, 26-29

Nade wszystko mam ufać Panu. Nie na własne siły, nie na swoje wysiłki, przezorność, zaradność, pamięć, doświadczenie liczyć – nie!, lecz w pokorze ducha wewnętrznego spodziewać się i pragnąć łaski i pomocy. (Zapiski duchowe bł. Michała)

Ojcze Michale, ucz mnie takiego zaufania Panu, bym w chwilach sukcesów dziękował i wielbił Boga, a w upadku, smutku i porażce pragnął nawrócenia i szukał pomocy Najwyższego.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… x3

Modlitwa św. Wincentego Ferreriusza OP.

Dzień 5: Prośba o wrażliwe serce

My, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne – dla jego dobra, dla zbudowania. Rz 15, 1-2

Mam szczególnie starać się o czynną miłość bliźniego. Życzliwość nie tylko mieć w sercu, to za mało, trzeba ją na każdym kroku okazywać. (Zapiski duchowe bł. Michała)

Ojcze Michale, wypraszaj dla mnie ducha służby wobec każdego człowieka, bym dostrzegał jego potrzeby, szczególnie zaś wobec moich bliskich, tych, których mi powierzyłeś. Chcę okazywać miłość przede wszystkim w obecności, dobrym słowie, konkretnej pomocy.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… x3

Modlitwa św. Wincentego Ferreriusza OP.

Dzień 6: Prośba o bliskość z Bogiem

Jezus powiedział: «Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego». J 15, 15

Bogu należy się, abym o Nim ustawicznie pamiętał, chwała Mu należna tego wymaga. Gdy spełniać będę Jego prawa i Jego wolę, gdy będę świętym, wtedy Bóg powie o mnie: „Podoba mi się ten br. Michał”. (Zapiski duchowe bł. Michała)

Ojcze Michale, pomóż mi pamiętać o Jezusie i trwać przy Nim. Naucz mnie tak wypełniać wolę Ojca, aby mógł się Jemu podobać i zostać wezwany po imieniu.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… x3

Modlitwa św. Wincentego Ferreriusza OP – str. XX

Dzień 7: Prośba o łaskę posłuszeństwa

Wasze posłuszeństwo znane jest wszystkim. A więc raduję się z was, pragnę jednak, abyście byli w dobrym przemyślni, a co do zła – niewinni. Rz 16, 19

Bóg chce Mnie nauczyć męstwa: dlatego właśnie przez trudności i upadki daje sposobność ćwiczenia. Mam również czynić bez zwłoki to, czego od nas Bóg żąda. Więc się nie targuj więcej! (Zapiski duchowe bł. Michała)

Ojcze Michale, każdego dnia chcę nawracać się ku Jezusowi, podążać Jego drogą wypełniania woli Bożej. Proszę cię, wyproś dla mnie łaskę posłuszeństwa, bym przestał już błądzić, a zdecydowanie szedł za światłem Ewangelii.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… x3

Modlitwa św. Wincentego Ferreriusza OP – str. XX

Dzień 8: Prośba o zdolność do ofiary

Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i, dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej». 1 Kor 11, 23-25

Oddawać się Panu Bogu i składać Mu nas samych, wraz z naszymi codziennymi wysiłkami, pracami, trudami, modlitwami i ofiarami, które dla Boga czynimy, przez dołączenie do Ofiary najświętszej będzie ściślej włączone do dzieła odkupienia. (Zapiski duchowe bł. Michała)

Ojcze Michale, jesteś uczestnikiem wieczystej Uczty Baranka, naucz mnie, jak mam składać siebie w ofierze Bogu przez Jezusa. Chcę, by moje życie było oddane tylko Bogu na wzór ofiary eucharystycznej.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…. Chwała Ojcu… x3

Modlitwa św. Wincentego Ferreriusza OP – str. XX

Dzień 9: Prośba o głęboką miłość

Jezus powiedział: «Pierwsze jest: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Mk 12, 29-31

Za przykładem Jezusa jestem obowiązany i powołany do ofiary: aby wydać siebie na całopalną ofiarę dla Niego z miłości i przez miłość, oddać się i poddać się Mu ze wszystkim całkowicie; z Nim się zjednoczyć, związać przez mocną, wytrwałą, mężną wolę miłości.. (Zapiski duchowe bł. Michała)

Ojcze Michale, chcę być zawsze obecny przy Bogu, nie żałować czasu dla Niego. Bliźniemu chcę czynić tylko dobro, mieć cierpliwość, nie osądzać. Proszę, wyproś dla mnie łaskę takiej czystej miłości.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… x3

Modlitwa św. Wincentego Ferreriusza OP – str. XX